Porteføljeselskaper

Etter fire års forberedelser ble Green Power Hub lansert under Nordic Energy Days i Oslo høsten 2019. ISN AS har utviklet en handelsplattform som forenkler prosesser, gir mer transparent handel og på sikt bedre likviditet i markedet. Det jobbes kontinuerlig med å utvikle tilleggstjenester som aktørene vil få nytte av.

Per 1.september har selskapet 210 medlemmer fra 25 forskjellige land som er tilknyttet løsningen og kan handle gjennom Green Power Hub. Vi opplever en betydelig økning i handlet volum og antall handler fra måned til måned og etterspørselen etter produktene som handles vil øke betydelig i hele Europa de neste årene.

Våre prioriteringer i ISN for 2020 vil være å øke antall tilknyttede selskaper og forbedre likviditet i markedet. Samtidig er selskapet i en konsolideringsfase hvor vi går fra gründerfase til gjennomført strømlinjeformet drift. Vi vil også tilnærme oss flere markeder og strategiske samarbeidspartnere.

Selskapet har per dags dato 6 styremedlemmer, 7 ansatte og 6 konsulenter.

 

The Ship AS utvikler og leverer løsninger som registrerer havneanløpets faktiske hendelser. I kjernen av løsningen er SOF som er kort for «Statement of facts». Løsningen er i dag i bruk på 15 skip og er myntet på både skip, havn og opera- sjon. Appene lar seg enkelt integrere mot rederienes egne vessel management systemer. De er tilgjengelige for IOS, Android og Surface.

Teknologien er 100% skybasert og benytter seg av Azure, NodeJs, React, Enterprise Service Bus, DocumentDB, Sql Server, Serverless functions, Rest API, Microsoft Fluent UI, Logic Apps.

De innsamlede og verifiserte fakta danner grunnlag for andre verktøy som «Demurrage» og «Operations».

The Ship tar sikte på å kunne levere analysedata til kunder basert på deres operasjoner og anonymiserte SOF data for samtlige registrerte havneanløp.

Løsningen lar seg integrere med samtlige «Vessel Management Systems» for turdata, kontraktsdata og annet som kunden ønsker å integrere opp mot en SOF.

Kundene kan gjøre faktiske hendelser tilgjengelig for sine kunder, agenter eller havner.

Verktøyene er med på å øke kvaliteten på bevismengden i en Demurrage og således senke tiden det tar før oppgjøret kommer inn på konto.

H2 Marine AS utvikler løsninger for utvinning av hydrogen til land- og sjøbasert fiskeoppdrett. Vår løsning utvinner hydrogen fra grønn energi med varme og oksygen som biprodukt.

I landbaserte settefiskanlegg er varme og oksygen essensielle elementer. Begge deler er naturlige biprodukter i en elektrolyseprosess, og vi tenker oss plassering av elektrolysør i umiddelbar nærhet til landbasert settefiskanlegg, Hydrogen lagres på tank slik at arbeidsbåt og forflåter til sjøbaserte anlegg kan bunkres i nærmiljø. En overgang fra dieseldrift for et slikt anlegg vil kunne spare opptil 380 tonn CO2 per år. Da har vi ikke tatt med transportbesparelse for oksygen til landbasert settefisk.

Selskapets løsning gir et miljøvennlig alternativ som ikke øker kostnader, samtidig som det sikrer stabile leveranser av oksy- gen.

H2 Marine kan også tilby design, prosjektering og leveranse av hydrogendrevne arbeidsbåter.

Phari Management AS leverer konsulent- og støttetjenester primært til våre porteføljeselskaper men også til noen eksterne kunder.

Mer informasjon om Phari Management kommer. 

Alle tall og info ble oppdatert sist den 2. september 2020.